BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Sağlayıcı ve Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesi ile servisday uygulamasının kullanılmasına ilişkin kuralları gayri münhasır olarak düzenlemektedir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul etmektedirler.

Kullanıcının, web sitesi veya uygulama üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili/Usta Profili oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşullar kullanıcılar için uygun görülmüyor ise Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti ailesi tarafından web sitesinin kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla veya ticari politika gereği sözleşmeyi tek taraflı olarak geliştirme, değiştirme ya da askıya alma hakkına sahiptir.

Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek veya onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a. “Web Sitesi” www.servisday.com internet sitesini,

b. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple web sitesini veya servisday mobil uygulamasını ziyaret eden/kullanan kişileri, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’i,

c. “Üye” E-posta kaydı ve kişisel bilgileri alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen kullanıcıyı,

d. “Hizmet Alan” Web Sitesi veya servisday mobil uygulaması üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi kullanıcıyı,

e. “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili/Usta Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren ve Sadakat Sözleşmesi’ni onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapmaktadır),

f. “Meslek Profili/Usta Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alan tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi veya Servisday Mobil Uygulama üzerinde oluşturduğu profili,

g) “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından site kuralları doğrultusunda, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi veya Servisday Mobil Uygulama üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi isteğini,

h) “Teklif” Hizmet Veren’in, Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

ı) “Hizmet Bedeli” Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından sunulan hizmetler karşılığında alınan aracılık ücretini,

i) “Anlaşmaya Varılmış/Onaylanmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,

k) “VIP Hizmetleri” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi’ne göre koşulları Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından belirlenecek hizmetler açısından Web Sitesi’nde belirtilen, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından 3. Kişi ve taşeronlar aracılığıyla olmak üzere doğrudan sunulan hizmetleri,

l) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’ a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti veya Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,

l) “Sözleşme” İşbu Sağlayıcı ve Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti yalnızca bir aracıdır/tarafları bir araya getirendir, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi, sağlayıcısı veya karşılıklı verilen bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden değildir.

MADDE 3 – TARAFLAR

www.servisday.com internet sitesinin ve Servisday Mobil Uygulamasının faaliyetlerini yürüten  Beylikdüzü/ İstanbul adresinde mukim Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır).

www.servisday.com internet sitesini veya Servisday Mobil Uygulamasını Herhangi bir sebeple kullanan veya üye olan kişiler (Hizmet Alan ve/veya Hizmet Veren) (“Üye”) (Bundan böyle “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır). İşbu sözleşme tarafı olan, aşağıda tanımı yapılan ister Hizmet Alan, ister Hizmet Veren olsun, her üye açısından, işbu sözleşme geçerli olup, işbu sözleşmede madde halinde sayılan kendi yükümlülüklerinden sözleşmedeki şartlar uyarınca sorumlu olacaklardır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu firmanın sahip olduğu web sitesi Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti‘ den sunduğu hizmetlerden üyelerin/kullanıcıların yararlanma şartlarının ve koşullarının ortaya konulmasıdır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. Üyeler/kullanıcılar; işbu Sözleşme ile herhangi bir diğer Üye’nin Site’yi ve Mobil Uygulamayı kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site veya Mobil Uygulama üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil/Usta Profili oluşturmakla, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını, kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, Web Sitesi’nin ve Mobil Uygulamanın kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Firmadan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

5.3. Üye, www.servisday.com internet sitesine ve Servisday Mobil Uygulaması’na üye olurken verdiği kişisel bilgi ve verilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve eğer aksi bir durum söz konusu ise Firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisinindir. Üye kendisine verilen şifre ve bilgileri korumak ve saklamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma ’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firma ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.5. Üye, www.servisday.com internet sitesini ve Servisday mobil uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine ve kendisine bildirilen kullanım koşullarına riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

5.6. Üye, www.servisday.com internet sitesini ve Servisday mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde veya Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’un ticari politikasına aykırı bir şekilde kullanamaz.

Ustalık Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar doğru ve güncel olmak, herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemek zorundadır. Yürürlükteki hiçbir kanun veya mevzuatı ihlal etmeyecektir. Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu, karalayıcı, onur kırıcı, tehditkâr veya taciz edici ve suç unsuru taşıyacak nitelikte olamaz. Ayrıca, söz konusu bilgi, belge ve beyanlar müstehcen olmayacak, çocuk haklarını ihlal edici içerik taşımayacak, ahlak ve toplumsal değerlere uygun olacak ve virüs vs gibi zararlı yazılımları içermeyecektir. Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Firma tarafından bilgilerin kaldırılması, üyeliğin iptali ve gerektiğinde idari merciilere bildiri gibi tedbir ve işlemler gerçekleştirilebilecek olup aynı zamanda Firma’nın hukuki, adli ve idari sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan ‘a aittir.

5.7. www.servisday.com.tr internet sitesinde ve Servisday mobil uygulamasında Üye tarafından beyan edilen bilgi, yorum, fikir ve düşünceler tamamen üyelerin kendi görüş ve düşünceleri olup, iş bu beyanların hukuki ve cezai sorumluluğu üyelere aittir. Bu görüş ve düşüncelerin Firma ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firma ‘nın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firmanın bu sebeple uğrayacağı zararları tazmin ve rücu hakkı saklıdır.

5.8. Firma, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.servisday.com internet sitesinin ve Servisday mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olup firmanın bu sebeple uğrayacağı zararları tazmin ve rücu hakkı saklıdır.

5.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Firma ‘yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacak, sorumluluğu üstlenerek gereken işlemleri kendisi yapacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Firma ‘nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.11. www.servisday.com internet sitesi ve Servisday mobil uygulaması yazılım, tasarım, logo, slogan, motto vb fikri-sınai eserler Firma mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı/üye tarafından sosyal sorumluluk veya üçüncü kişiler lehine bedelsiz olsa dahi izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve taklit edilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.12. Firma, tarafından www.servisday.com internet sitesinin ve Servisday mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.13. Firma, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Firma ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak veya www.servisday.com internet sitesi ve Servisday mobil uygulaması ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilecektir. Üye iş bu zorunluluk ve izin hallerinde kişisel bilgilerinin paylaşılmasına katlanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. www.servisday.com internet sitesinin ve Servisday mobil uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Bununla birlikte üye nihai güvenliğin sağlanması için, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.servisday.com internet sitesine ve Servisday mobil uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

5.15. Firma, Kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak geliştirebilir, değiştirebilir, güncelleyebilir, tadil edebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aktif işlemler ve tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Firma, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site ’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır.

MADDE 6- FİRMA ‘NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Firma, Hizmet Veren’e ait hizmet, profil, sipariş ve kişisel bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlayacaktır. Firma, içeriklerini kendilerinin oluşturduğu ve Firma tarafından onaylanan, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın ürün veya hizmet talebi bilgilerinin işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, www.servisday.com internet sitesinde ve Servisday mobil uygulamasında yer almasını sağlar. Firma, kendi sorumluluğu çerçevesinde sunulacağını belirttiği hizmetler dışında yalnızca bir platformun sağlayıcısıdır/aracısıdır, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

6.2.Üyeler, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Firma ’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler. Ancak Firma gerekli görürse üye olma ve sistemde kalma hizmetlerini özellikle Hizmet Veren bakımından ücret, komisyon, hizmet bedeli veya depozito gibi düzenlemelere tabi tutabilir, koşullarda tek taraflı değişiklik yapabilir.

6.3 Firma, İş bu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir, askıya alabilir. Firma, bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez, söz konusu nedenle Firma ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6.4. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Firma, dilediği zaman belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. Firma, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan Üye yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi Firma tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.

6.5. Firma veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Firma ‘nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup uğradığı zararları isteme hakkı saklıdır.

6.6 Firma, kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin veya Hizmet Veren’in bulunmasında veya kullanıcının tercih ettiği/bölgesindeki hizmet verenlerin yeterli beceriye sahip olup olmaması ya da kullanıcının istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olmayacağını garanti edemez. Kullanıcı tarafından tercih edilen Hizmet Veren’in uzmanlığı, kabiliyeti, iş ahlakı veya yapacağı işin kalitesi vb durumlar da garanti edilmemektedir. Hizmet Veren’lerin www.servisday.com internet sitesi ve Servisday mobil uygulaması aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri sözleşme niteliğinde bağlayıcı teklifler değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve web sayfasını bağlayıcı nitelikte değildir.

6.7. Firma, herhangi bir hizmet vereni desteklemez veya tavsiye etmez. Hizmet Veren ile doğrudan kontak kurmak veya anlaşma sağlamak tamamen kullanıcıya bağlıdır. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’nin Hizmet Veren’in performansına, bitirilen işe veya işin kalitesine dair garanti ve güvence yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet Veren ile Firma ‘nın ne çalışanları ne de Firma; hizmet verenlerin bulunmasını sağlayan acenta, temsilci, bayii, distributor, danışman, yüklenici, ortak girişimci değildir. Firma, VIP Hizmetler dışında kullanıcı tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez. Kullanıcıların kanuni tüm hakları, hizmet veren ile yaptıkları anlaşma veya sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır.

6.8. Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı kullanıcının, Hizmet Veren ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir. Kullanıcı olarak hizmet verenlerle yapılan görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep (dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) Firmayı (ve firma çalışanlarını, yöneticilerini, iştiraklerini, acentalarını), diğer kişi, firma ve varlıkları (firma ortakları dahil olmak üzere, Firma tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerini), muaf tuttuğunu bu sözleşmeyi Kabul ettiği anda Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

6.9. Kullanıcı suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara ve değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’un ticari politikasına aykırı ve benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Site’de ve mobil uygulamada paylaşamaz. Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı/Üyelere aittir. Firma, Site’de ve mobil uygulamada Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de ve mobil uygulamada yayınlamama, siteden kaldırma ve gerektiğinde idari bildirimlerde bulunma, doğabilecek zararlarını içeriği koyandan isteme hakkına sahiptir.

6.10. Firma, “www.servisday.com” isimli internet sitesi “Servisday” isimli mobil uygulamasının kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Firma, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir, analiz, araştırma, istatistik gibi çalışmalara konu edebilir. Aynı zamanda Firma, kullanıcı bilgi, veri, yorum, fotoğraf, görüntü, ses kayıtları, video, profil, müşteri deneyimi, iletişim bilgileri vb. kişisel veri ve materyalleri web sitesi ve Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tanıtım, reklam ve pazarlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışında internet ortamı da dahil her türlü mecrada bila bedel yer, sayı, süre, bölge, mecra sınırlaması olmaksızın aynen/orijinal ve/veya işleme/kolaj yapılmak suretiyle edit edilerek kullanabilecektir. İş bu duruma peşinen izin verilmiş olup firma tarafından istendiği takdirde tanıtım, reklam, bilgilendirme, talep doğurucu çalışmalar, marka yatırımı, kurumsal iletişim, halkla iletişim, fuar vb tanıtım, satış-pazarlama faaliyetlerinde de kullanılabilecektir. Keza firma isterse anılan faaliyetler için firma tarafından belirlenecek olan içerik ve koşullarda bila bedel röportaj, reklam ve tanıtım filmlerinde oynayacak olup afiş, bülten, broşür vb materyallerde de yer alacaktır. Bu işlemler Firma ‘nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

6.11. Firma, Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, SMS vb. yolu ile haberdar edebilir, izinli ticari pazarlama yapabilir. Kullanıcılar, söz konusu iletileri almak istememesi halinde yazılı başvuruda bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

6.12. Firma, üçüncü kişilerin Web Sitesi’ni kullanımı amacı dışında kullanması ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, maddi ve manevi zarar ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya bir Kullanıcı’nın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı ödeme/karşılama yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, Firma, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.13. Firma, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez, içeriklerin sorumluluğu yükleyen kişiye aittir. Her ne kadar Firma, basiretli tacir olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıp sitede yayınlanacakları denetimden geçirse de bilindiği üzere sitede oluşturulan pek çok kısım kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Yasal ihlaller konusunda şikayetlerin temelsiz kalması halinde bu durumu iddia edip www.servisday.com internet sitesinin ve Servisday mobil uygulamasının yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan Firma avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar.

Firma, yasal bir telif hakkı, fikir ve sanat eseri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu vb. yasal hakların ihlalinin üye, kullanıcı ve hizmet veren tarafından yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı koşulları bilebilecek hale geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye, kullanıcı, hizmet veren) hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını, fotoğrafı, belgeyi, görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına sahiptir. Firma, gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin de önceden haber vermeksizin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir. Bu durum sebebiyle firmanın uğrayacağı zararları tazmin hakkı saklıdır.

6.14. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına veya resmi belgeye istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer haller firmanın ticari takdirindedir.

6.15. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi imzalamaları ile Firmaya; fotoğraflar, videolar, kişisel bilgi, söz, buluş ve yorumlar (Fikri Mülkiyet hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, gizlilik ve uygulama ayarlarına tabi olan şu izni vermektedirler: Kullanıcılar, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaşılan fikri mülkiyet ya da ticari değeri olan herhangi bir içeriğin (Fikri Mülkiyet Lisansı) Firma tarafından kullanılması için Firmaya bila bedel, süresiz, sayısız, yurt içi ve yurt dışında her türlü mecrada kullanılabilir olan uluslararası bir lisans ve kullanım hakkı tahsis etmektedirler. İş bu içerikler dilediğinde Firma tarafından web sitesinde kullanılabileceği gibi web sitesinin, markanın, ürün, hizmet ve servislerin tanıtım, satış, pazarlama ve reklamları için de aynı şekilde bedelsiz, süresiz, yer ve sayı sınırlaması olmaksızın münhasıran kullanımına tahsis edilmiş olup kullanıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder. Fikri mülkiyet hakkı olan içerik ya da hesap silindiğinde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı ‘nın geçerliliği de sona erer.

6.15. Firma, işbu sözleşmede yer alan hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma, depozitoya bağlama hakkını saklı tutmaktadır. Firma dilediğinde ekstra prim, teşvik ve destek ödemeleri de yapabilecek olup bu koşulları tek taraflı belirleme, değiştirme ve iptal hakkına haizdir.

6.16. Firma, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

6.17. Firma, üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya üyenin/kullanıcının hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.

6.18. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Firma tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Firma ‘nın söz konusu yorumları düzeltme ya da kısmen yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Firma tarafından bahsi geçen kontrollerin yapılması da yapılmaması da firmanın sorumluluğuna yol açmayacak, kullanıcının sorumluluğu devam edecektir.

6.19. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları her türlü içerikten hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Firma, tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

6.20. Firma’nın işlev ve sorumluluğu Hizmet Veren ve Kullanıcı’yı biraraya getirmekten ibaret olup bunun dışında Hizmet Veren ve/veya Kullanıcı’nın sözlü ve/veya yazılı iletişime başladığı andan hizmetin tümüyle sona erdiği ana kadar iki taraf arasında meydana gelebilecek, tüketici/insan haklarının ve/veya mevzuatın ihlali niteliğinde olabilecek söz, davranış, mesaj, fiil, bilinçli ihmal, kasıtlı hareket, kusur gibi müşteri ilişkileri, hizmetin ifası, bedelin tahsili, işin uygun evsaf ve zamanında yapılması, yaşanacak olan müşteri/tüketici sorunları, zarar, bedel iadeleri, işe ulaşım, işin görülmesi ve sonrasında yaşanabilecek her türlü hukuki, idari, cezai sorun ve sorumluluk ihlali gerçekleştiren Hizmet Veren ve/veya Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı ve/veya Hizmet Veren gerektiğinde çalışanları ve sorumluluğunda olan kişiler de dahil olmak üzere işle ilgili her türlü iş kanunu, iş ve sosyal güvenlik hukuku, tüketici hukuku, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, soru ve sorunlarından çalışanlarına, iritbatlı olduğu kişilere, müşterilerine, hukuki ilişkide bulunduğu kişilere, sorumlu olduğu kişilere, adli, idari ve düzenleyci kuruluşlara karşı bizzat sorumludurlar. İşbu konuda Firma’nın uğrayacağı bir zarar olursa ayrıca rücu etme hakkı olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.21. Hizmet Veren ve Kullanıcı, Firma’nın sistemi geliştirilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri alma, iş geliştirme yapma, denetim yapma yetkisine sahip olduğunu ve gerektiğinde ceza sistematiği koyarak bazı fiil ve işlemler için sistemi koruyucu ceza ve tedbirler uygulayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedirler. Taraflar Firma’nın bu işlemleri bizzat ve/veya yetkili kıldığı 3. Kişi veya kuruluşlar eliyle yapabileceğini, bu itibarla Firmanın talep etmesi halinde her türlü bilgi, belgeyi en ksıa zamanda sunacaklarını ve/veya yetkileri kapsamında olan alanları denetime açacaklarını/açtıracaklarını şimdiden kabul ederler.

6.21. Ayrıca firma uğradığı zararları isteme hakkına sahiptir.

MADDE 7- HİZMET VEREN ‘İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Firmaya bağlı www.servisday.com internet sitesine ve Servisday mobil uygulamasının sistemine kayıt olmuş tüm hizmet verenler Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti A.Ş şirket değerlerini (şeffaflık, dürüstlük, samimiyet, koşulsuz müşteri memnuniyeti ) sahada hizmet verdikleri müşterilere hissettirip Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti markasına uygun çalışacağına söz verir. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti A.Ş tüm ticari model ve tekliflerinde kendi eko sisteminde kayıtlı hizmet verenleri koruma ve ticari olarak %100 güven ve dürüstlük içinde çalışma prensibiyle hareket etmektedir. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti karşılıklı güven ve taahhüt ile işleyen bir platformdur.

7.1. Kullanıcı Meslek/Usta Profili oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Meslek Profili/Usta Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir. Aksi durumlarda Firma hukuki veya cezai sorumluluk kabul etmemekte olup bu durumun ortaya çıkarabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin hakkı saklıdır.

7.2. Hizmet veren, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren, Firma ‘ya isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı(bağlayıcılığı olmayan) ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Kullanıcıya/üyeye ve Kullanıcının/üyenin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet veren, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, site üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili Firma ‘nın uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.3. Hizmet Veren, hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Firmanın söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durum Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasındaki bir hukuki/mali ilişkidir.

7.4. Hizmet veren, Web Sitesi ’nde ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak, kullanıcıyı aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Aynı zamanda Hizmet Veren, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti dışında firmanın talep ettiği veya yazılı izin verdiği hususlar dışında hiçbir şekilde hizmetlerini Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti ile ilişkilendiremez, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti üzerinden tanıtım, satış, pazarlama, reklam yapamaz ve sosyal medya dahil hiçbir mecrada doğrudan veya dolaylı olarak Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti adını kullanamaz, faaliyetleri ile ilişkilendiremez, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’daki faaliyet ve iletişimler dahil hiçbir konuda beyanat, yorum, bilgi paylaşımı vb. aktiviteler gerçekleştiremez. İş bu hükmün ihlali gizlilik ve iş bu sözleşmenin ihlali mahiyetine olup firmanın iş bu aktivitelerin durdurulmasını isteme, engelleme vb. talepler ile maddi ve manevi zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

7.5. Firma, Hizmet Veren’in Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Firma, Meslek Profili ‘nin yayınlanması ile ilgili kuralları tek taraflı olarak değiştirebilir, şarta bağlayabilir, web sitesine giriş ve üye olmayı depozito, peşin ödeme, giriş bedeli gibi koşullara bağlayabilir.

7.6. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’ a üyelik ücretsiz olduğundan, Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Üyelerin, sisteme giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyenin, Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve kendisi tarafından korunmalıdır. Üyeler, Üye hesabının kendi kusurları sebebiyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda, üyeler doğrudan sorumludur. Firma, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ ye aynen rücu hakkına sahiptir. Hizmet Veren, işbu madde hükmünü peşinen gayrikabili rücu kabul eylediğini kabul ve beyan eder.

7.7. Hizmet Veren, Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.8. Firma, kendi bordrosunda Hizmet Veren bulundurmamaktadır. Bu kapsamda firma tarafından talep edildiğinde, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti logolu & markalı ürün, t-shirt, tulum vb. kıyafet ve unsurlar kullanılacak olup hizmet verenler Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’un kurumsal marka imajına uygun davranmayı taahhüt, beyan ve kabul ederler. Anılan logo, görsel ürünlerin Hizmet Verenler tarafından kullanılması Hizmet Verenlerin firma çalışanı olduğu anlamına gelmemekte olup, işe geliş-gidiş, işin görülmesi ve iş ilişkilerinden doğabilecek her türlü risk, kaza, zarar ve sorumluluk, idari, adli hukuki yaptırımlar, her türlü sigorta sorumluluğu Hizmet Veren ve Hizmet Veren’in sorumluluğunda çalışan kişilerle ilgili olmak üzere Hizmet Veren’lere aittir. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti marka imajına olumsuz etki edebilecek ve kurumsal olarak Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’u zor durumda bırakacak davranış, hareket ve müşteri ilişkisi geliştiren tüm hizmet verenler için Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’un kendi marka imajını koruyacak kuralları belirleme ve tedbirleri alma, yerine getirilmesini isteme ve tüm yasal ve ticari hakları kendinde saklı tutar.

7.9 Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti e-ticaret platformuna kayıt olan tüm hizmet verenlerin Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti ticari modelini bildiği ve bu ticari modele uygun hareket edeceklerine dair yazılı onay vermiş oldukları kabul edilir. Firmanın Web Sitesi’nde yaptığı açıklama, duyuru, bilgilendirmeler ve ilerde yapılacak olan değişiklikleri de kapsayacak şekilde iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup taraflar iş bu durumu kabul etmektedir.

MADDE 8- HİZMET ALAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

8.2.Hizmet Alan, kendi isteği ile web sitesindeki talimatları izleyerek sisteme üye olabilmektedir. Sisteme Üye olan Hizmet Alan ‘ın üye olmayan kullanıcıya nazaran ilaveten; Profil sayfası üzerinden bilgilerini güncelleme, Hizmet verenlere mesaj gönderebilme, Hizmet Verenlerin bıraktığı ilanlara yorum yazabilme ve beğendiği ilanları favori ilanları bölümüne ekleyebilme hakları bulunmaktadır. Bu iş modeli firma tarafından hizmet gerekleri, ticari model ve firmanın ticari politikası gereğince her zaman değiştirilebilecek olup değişiklik anından itibaren devam eden hizmetler dahil her türlü faaliyet için yeni kurallar geçerli olacaktır.

8.3.Hizmet Alan, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’a üye olarak kayıt olduğunda, Firma ile ticari ilişkiler içine girdiğini kabul etmektedir. Hizmet Alan, böylece Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından kullanıcı olarak tarafıyla irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olmaktadır. Bu açıdan, sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları kullanıcı tarafından garanti edilmiştir. Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya Firma ‘nın bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, Firma Tüketicinin güncel veya gelecekteki Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir.

8.4.Bilgisi dahilinde olan veya olmayan herhangi bir şekilde Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti hizmetlerine kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen kullanıcı/hizmet alan sorumludur.

8.5. Hizmet Alan olarak Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağını, sadece kişisel amaçlı kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Hizmet Alanın, hizmet veren, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet isteği dışında ve kötü niyetli olarak kullanması, marka ve hizmetlerle ilgili hukuka aykırı yorum ve paylaşımlarda bulunması, sosyal medya dahil hiçbir ortamda markayı izinsiz kullanması, ticari faaliyetlerine konu etmesi, firmanın ticari faaliyetlerini karalaması, bilinçsiz ve hukuka aykırı yorum ve paylaşımlara konu etmesi, izinsiz veri transfer etmesi mümkün değildir. Aksi halde Hizmet Alan firma ve/veya üçüncü kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacaktır.

8.6. Hizmet Alan, www.servisday.com internet sitesinde ve Servisday mobil uygulamasında yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (hizmet alan tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi kendisine ait olanlar da dahil her türlü bilgi ve içeriğin sadece ve sadece Firmanın mülkiyetinde olduğunu ve hizmet alan olarak bunları kopyalamayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

8.7.Hizmet Alan, işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünün ihlali sebebiyle firma ve üçüncü kişilerin zararları ile üçüncü kişilerin firmadan olan taleplerinden veya idari, adli ve hukuki sonuçlarından sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti, hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya Firma ‘nın bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumlarında, derhal, kullanıcıya haber vermeksizin erişimi sonlandırma ve yasal yollara başvurma veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, cezalar, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyati tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.

8.9. Hizmet Alan; web sitesinde fraud ve kötüye kullanım gerçekleştirmeyeceğini aksi halde kasıtlı, yanıltıcı, zararlı ve sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zararı, adli ve idari yaptırımları, masrafları ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.10.İşbu sözleşme çerçevesinde Hizmet Alan, web sitesine yüklediği veya Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’nin sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, aksi halde sonuçlarından sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11.Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Firmanın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu, iş bu durumun gizlilik ihlali anlamına gelmeyeceğini kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan veya Hizmet Alan taleplerinden Firma sorumlu değildir.

8.12. Firma, üyenin oluşturduğu Hizmet Talebini kendi denetim sisteminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk talebi oluşturan kişi yani hizmet alana aittir.

8.13. Hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Firmanın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere Hizmet Alan ve Hizmet Veren sorumludur. Bu konuda firma ve ortaklarının herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

8.14. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

8.15.Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Firmanın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

8.16.Hizmet Alan, sisteme üye olması halinde, üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini, özenle saklayıp koruyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 9- HİZMET BEDELİ İADESİ/CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

9.1.Hizmet Alan, hizmetin yalnızca ifa edilmemiş/ifaya başlanmamış/hizmetten yararlanılmaya başlanmamış/hizmet kullanılmamış/ sözleşme yüz yüze hizmet satışına dönüşmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet talebi sebebiyle Kullanıcıdan tahsil edilen bedeller varsa tüm tutarlar kullanıcıya 15 iş günü içerisinde iade edilir.

9.2.Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Firma hizmete aracılık etmekten kaynaklı olarak aldığı komisyon bedeli hariç olmak üzere, aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

– Hizmet Talebinin mücbir sebep hallere dayalı olarak zorunlu iptali;

– Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

– Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;

– Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

Onaylanan hizmetin ifasında temerrüde düşülmesi durumunda yapılacaktır.

9.3.Firma, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

MADDE 10- HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

10.1.Firma ‘nın, Hizmeti Alan ile Hizmeti Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

10.2.Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Firma ‘nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

10.3.Firma, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez/edemez. Firma, Hizmet Veren oylamaları ve Usta yorumları gibi sistem içindeki bazı geliştirdiği birtakım algoritmalar kullanarak, Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme yapabilir. Bu algoritmaları kullanarak, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş, memnun kalınmış olması veya puanlarının yüksek olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Firma ‘nın vermiş olduğu bir Ustalık Onayı veya Ustalık Garantisi anlamına gelmemektedir.

10.4.Firma, web sitesi üzerinden yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirebilecektir. Firma, yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda sunulması için gerekli özeni gösterecektir, Hizmet Alan ile Hizmet Veren’in biraraya getirilmesi sonrasındaki diğer tüm işlemlerin sorumluluğu Taraflara ait olup Firma’yı/Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti’ni bağlamayacaktır.

10.5. Firma, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti ‘nde kayıtlı Hizmet Verenlerin ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, güvenilirliği, hizmetlerinin zamanında verilmesi, hatasız olması veya hizmet kalitesinin yeterliliği konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

10.6. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in karşılıklı beyan, taahhüt ve yükümlülükleri kendilerini ilgilendirmekte olup firmanın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

10.7. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat, bildirim vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Alana ve Hizmet Verene ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren ’e aittir. Firma ‘nın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

10.8. Firma, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’e resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

10.9.Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.

10.10.Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetlerden dolayı, Firma, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

10.11.Firma, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti Web sitesinde kayıtlı Hizmet Alanların iletişim bilgilerinin, Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumlu değildir.

10.12.Hizmet Alan bilgileri Firma tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan ’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan Firma kesinlikle sorumlu değildir.

10.13.Firma ile www.servisday.com internet sitesinde ve Servisday mobil uygulamasında kayıtlı olan Hizmet Verenler arasında, acentelik, bayilik, temsilcilik, vekalet, istihdam, yarı ya da tam zamanlı istihdam, yüklenicilik, ortak girişim veya danışmanlık vb. ilişki bulunmamaktadır.

MADDE 11- TEKLİF VE ÖDEME

11.1.Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından kendisine gönderilen bir Hizmet Talebine, Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti üzerinden hizmeti almak isteyen kişiye teklif vererek, Hizmeti sağlayacak olan kişi ya da kuruluş, Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti Teklifinde belirttiği fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmeti alacak kişi tarafından kabul edilen Teklif ’tir.

11.2.Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenebilir. Teklifin sözleşmeye dönüşmemesinden veya bu arada yapılan yol, bakım, kontrol, inceleme ve servis bedeli gibi teklifin değerlendirilmesi sürecindeki masraflardan firma sorumlu değildir. Sistem üzerinden verilen teklif kullanıcı bilgi ve yönlendirmesine göre verilen tahmini/ön tekliftir. Nihai teklif taraflarca ayrıca kararlaştırılabilir. Ancak bu durumda firmanın aracılık hizmet bedeli azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacıyla hareket edilmeyecektir. Aksi takdirde firma tüm zararları yanında hizmet bedelinin 10 misli tutarına kadar cezai şart isteyebilecektir.

11.3.Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11.4.Hizmet Alanlar, Hizmet Verenlerin kendilerine verdikleri teklifler arasından seçip kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedeli, hizmetin yerine getirilmesi sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir. Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında Servisday Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti üzerinden bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’ dan tahsil eder. Bu durumda Firmanın belirttiği kullanım koşulları olmak kaydıyla sistemde kullanacağı ödeme sisteminden de yararlanılabilecektir.

11.5.Verilen hizmet bedelini Hizmet Veren sadece Hizmet Alan’dan talep edebilir. Firma, sadece aracıdır ve hiçbir sorumluluk üstlenmez.

MADDE 12- DİĞER HÜKÜMLER

12.1.Geçersizlik : İş bu sözleşmenin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şeklinde ortadan kalkması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

12.2.Sözleşmenin Feshi : İşbu sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından Üyenin üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, ticari politikası sebebiyle veya herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12.3.İhtilafların Halli : İş bu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup sözleşmeden veya sözleşmeye ilişkin olarak taraflar arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12.4.Delil Sözleşmesi : Taraflar, Firma ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193 ‘e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

12.5.Yürürlük : Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

12.5 Kullanıcı/Hizmet Alan ve Hizmet Veren web sitesine girişte verdikleri adres bilgisini doğru ve tebligat adresi olduğunu iş bu adrese yapılacak olan tebligatların usulüne uygun ve geçerli tebliğ sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

12.6 Mücbir sebep, olağanüstü durum vb. konularda yasal düzenleme, yargı kararlarındaki tanım, genel esas ve uygulamalar geçerlidir.

Hemen Ara
Call Now ButtonHemen Ara